Welche Holzpellets sind für mich geeignet?

Unsere Pellet-Experten helfen Ihnen gerne weiter

Disclaimer

Disclaimer

 

  1. Definities

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

(i) ‘LDR’: LDR-Trading bv, met maatschappelijke zetel te Neerhovenstraat 31A, 3670 Oudsbergen en met ondernemingsnummer 0537.719.597, info@allehoutpellets.be;

(ii) ‘Website’: www.allehoutpellets.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door LDR; en

(iii) ‘Bezoeker’: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website.

 

  1. Toegang tot de Website

 

De toegang tot de informatie op de Website is gratis. De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien de Bezoeker verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat de Bezoeker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. LDR kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

 

  1. Informatie op de Website

 

LDR beheert de Website en past ze voortdurend aan teneinde aan Bezoekers de meest recente informatie te verschaffen. LDR beoogt Bezoekers zo goed mogelijk via de Website te informeren.

 

Indien onjuiste informatie op de Website zou worden gepubliceerd, zal LDR alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. LDR is echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

 

Door het louter raadplegen van de Website wordt LDR tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van LDR nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen, etc.

 

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

 

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

 

  1. Hyperlinks

 

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan LDR te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend.

 

De Website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan LDR, hetzij totaal onafhankelijk zijn van LDR. LDR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

 

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnership of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de Bezoeker aangebracht. LDR controleert de inhoud van andere websites niet.

 

Zodra LDR met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van LDR overeenstemt, zal LDR de hyperlink naar deze website verwijderen. LDR kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

 

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van LDR en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan LDR. Bezoekers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van ons en/of van derden integraal te respecteren.

 

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van LDR.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag de Bezoeker, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van LDR, informatie van deze Website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. LDR machtigt de Bezoeker eveneens om de gegevens van de Website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

 

LDR behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die LDR doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

 

  1. Aansprakelijkheid

 

Door de Website te bezoeken, doet de Bezoeker afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op LDR betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld.  

 

Door de Website te bezoeken, aanvaardt de Bezoeker om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website op zich te nemen. Zo draagt de Bezoeker zelf het risico op schade aan zijn computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. LDR kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

LDR wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.

 

  1. Veiligheid van de Website

 

Teneinde de veiligheid van de Website te waarborgen, zal LDR alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de Website zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal LDR alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van de Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

 

  1. Toepasselijk recht

 

Vermits de Bezoeker door zijn bezoek aan de Website onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de Bezoeker ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren valt.

 

Versie juni 2021