Welke houtpellets zijn geschikt voor mij?

Onze pellet-experts helpen je graag verder

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LDR TRADING BV (B2C)

  

  1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna ‘AV’) zijn van toepassing op iedere aanbieding, orderbevestiging of overeenkomst (op afstand) tussen ons (LDR Trading BV, handeldrijvend onder de naam Alle Houtpellets, met maatschappelijke zetel te Neerhovenstraat 31A, 3670 Oudsbergen (België) en met KBO-nummer 0537.719.597, tel. +32 89 / 85 35 66, e-mail: info@allehoutpellets.be) en onze klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken door bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst en onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Deze AV zijn ook van toepassing indien een bestelling via onze website wordt geplaatst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

1.2     De tekst van deze AV wordt aan de klant ter beschikking gesteld vooraleer de overeenkomst (op afstand) (elektronisch) wordt gesloten. De AV worden elektronisch en kosteloos aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De AV zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via onze website (https://www.allehoutpellets.be/).

1.3     Deze AV worden door de klant aanvaard, nadat hij er kennis van heeft kunnen nemen, door de totstandkoming van de overeenkomst (op afstand). Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de AV noodzakelijk en de klant verklaart dan ook deze te kennen en te aanvaarden.

1.4     Indien een bepaling van deze AV onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze AV niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

 

  1. Aanbieding, overeenkomst en levering

2.1     Onze aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor ons. Onze prijslijsten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

2.2     Onze producten worden aangeboden in verschillende landen, waaronder België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De prijzen kunnen per land verschillen, o.a. omwille van verschillende BTW-regelingen. 

2.3     Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

2.4     De overeenkomst komt tot stand op het moment van de elektronische aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Wij bevestigen zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Elk door de klant aanvaard aanbod verbindt zowel de klant als ons, behoudens in geval van kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

2.5     Wijzigingen door de klant na de initiële bestelling zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) wij hiermee uitdrukkelijk instemmen en (ii) de klant aanvaardt dat wij alle prijsaanpassingen en kosten die de wijzigingen met zich meebrengen integraal aan de klant kunnen doorrekenen.

2.6     Een beschrijving van de te leveren producten is opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging en/of enig afzonderlijke overeenkomst.

2.7     Behoudens andersluidend dwingend recht, gelden de leveringstermijnen als inlichting en zijn derhalve niet bindend. Vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor om partiële leveringen te verrichten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ons kenbaar heeft gemaakt.

2.8     De door ons geleverde producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

2.9     Onverminderd hetgeen in deze AV is bepaald, erkent en aanvaardt de klant de beperkingen en/of eventuele opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de aanbieding, de orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst.

 

  1. Facturatie

3.1     De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging en/of overeenkomst (op afstand). Elke taks of belasting betaalbaar op onze prijzen is steeds ten laste van de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door ons vermelde prijzen inclusief alle belastingen (zoals BTW), taksen en verzekeringskosten.

3.2     Behoudens afwijkende bepaling, dienen de door de klant verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst via de betaalmodule op de website. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag worden aangerekend, alsook een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 40 EUR. Bovendien behouden wij ons in dat geval het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen tot volledige betaling.

3.3     De klant kan worden gevraagd de verzend- en/of leveringskosten ten laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag aan de klant worden meegedeeld voordat de bestelling wordt geplaatst.

3.4     Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd. De gedeeltelijke betaling zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de gehele factuur.

3.5     Behoudens andersluidend dwingend recht, zijn alle buitengerechtelijke kosten (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (dagvaardingskosten en erelonen) die wij dienen te maken teneinde de klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de klant.

 

  1. Ontbinding

4.1     Wij hebben het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of (ii) indien wij goede redenen hebben om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens ons zal nakomen. In geval van ontbinding behouden wij ons tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden al onze vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

4.2     De klant heeft het recht om na een voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te allen tijde te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien wij in het kader van de garantieverplichting onze verbintenis om het goed te herstellen of te vervangen niet of niet binnen een redelijke termijn nakomen of (ii) indien wij de producten niet binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling hebben geleverd aan de klant.

 

  1. Garantie, controle en klachten

5.1     Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, alsook aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

5.2     De klant verbindt zich ertoe om bij de levering onmiddellijk te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde product overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele klachten betreffende niet-conforme producten dienen ons schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na levering te worden gemeld. Na verloop van deze termijn worden de geleverde producten beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud en zal de klacht niet meer in acht genomen worden. De bij ons ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

5.3     Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat onze waarborg er enkel in dat producten met een aanvaard gebrek naar onze keuze kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige producten dan wel worden hersteld. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

5.4     De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik door de klant.

 

  1. Herroepingsrecht

6.1     Overeenkomstig de artikelen VI.47-52 van het Wetboek Economisch Recht beschikt de klant over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Deze herroepingstermijn begint op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt.

6.2     Om een bestelling terug te sturen, vult de klant het herroepingsformulier in (ingesloten bij levering en hieronder bijgevoegd als bijlage I). Teruggestuurde producten worden enkel aanvaard indien de producten met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons worden teruggestuurd. Beschadigde of bevuilde producten worden niet aanvaard.

6.3     Bij terugzending van de producten draagt de klant het risico van verlies of beschadiging. De directe kosten van het terugzenden van de producten worden gedragen door de klant.

6.4     De klant heeft vervolgens recht op de terugbetaling van de door hem betaalde prijs voor het geleverde product. De terugbetaling gebeurt zo spoedig mogelijk nadat we alle producten hebben teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant wordt terugbetaald op dezelfde manier als hij de betaling heeft uitgevoerd.

6.5     De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van (i) volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, (ii) producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

 

  1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten blijven exclusieve eigendom van ons en worden in geen geval aan de klant overgedragen.

 

  1. Aansprakelijkheid

8.1     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen onder deze algemene voorwaarden inspanningsverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.

8.2     Indien wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals onder meer gevolgschade of schade aan derden).

8.3     De klant vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan ons toerekenbaar is.

8.4     Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht langer dan 15 dagen duurt, zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant en wordt de overeenkomst beëindigd zonder aansprakelijkheid of schadevergoeding.

8.5     Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1     Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

9.2     Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze AV onderworpen zijn, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.

 

Bijlage I – Herroepingsformulier

 

Versie juni 2021

 

Bijlage I – Herroepingsformulier

Dit formulier kan u invullen en terugzenden als u de overeenkomst wenst te herroepen.

 

Aan

LDR Trading bv

Neerhovenstraat 31A

3670 Oudsbergen

België

E-mail: info@allehoutpellets.be

 

Ik / wij (*) deel / delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep / herroepen (*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ontvangen op ……………………………………………………………………………………………………..

 

Naam / namen consument(en)………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres consument(en)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………(datum)

 

  

 

………………………………………

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  

(*) doorhalen wat niet van toepassing is