Welke houtpellets zijn geschikt voor mij?

Onze pellet-experts helpen je graag verder

Privacy Policy

Privacyverklaring

ALLEHOUTPELLETS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op het e-mailadres info@allehoutpellets.be 

  1.      Verwerkingsdoeleinden

ALLEHOUTPELLETS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, facturatie en leveringen) en voor het verzenden van al dan niet gepersonaliseerde Nieuwsbrieven . Meer specifiek gaat dit over het opslaan van naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klant of persoon die interesse betoonde in onze producten. De persoonsgegevens worden enkel voor deze doeleinden gebruikt en niet met derden gedeeld of op enigerlei wijze gecommercialiseerd tov derden.

  1.      Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming : (a) toestemming; (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden enkel voor de bedrijfsdoeleinden binnen ALLEHOUTPELLETS bewaard en verwerkt en worden alleen doorgegeven aan externe partners die ALLEHOUTPELLETS bijstaan in het opslaan en beveiligen van deze gegevens.

  1.      Bewaarperiode

De persoonsgegevens die in het kader van ons klantenbeheer worden gebruikt, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het vlak van boekhoudkundige en fiscale regels).

  1.      Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een email te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ allehoutpellets.be
  1.      Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  1.      Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wij zijn blij dat u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt en zullen de privacy ervan ten allen tijde beschermen.

Het Allehoutpellets-team