Welke houtpellets zijn geschikt voor mij?

Onze pellet-experts helpen je graag verder

Privacy Policy

Privacyverklaring

 

Toelichting

De verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Doeleinden en de rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming

Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen

Verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

Verwerking van persoonsgegevens verzameld door middel van cookies

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Vertrouwelijkheid

Mededeling van persoonsgegevens

MailChimp

Gmail

Hosting

Bepaalde plugins

Socialemediaplugin

De intrekking van uw toestemming

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Bezwaar

De uitoefening van uw rechten

Veiligheid

Websites van derden

Klachten

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Contact

Toelichting

Deze privacyverklaring is erop gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door LDR Trading bv uitgevoerd worden.

LDR Trading bv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Persoonsgegevens die via onze website verwerkt worden

De verwerking heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via www.allehoutpellets.be aangeboden worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons hiervoor de toestemming gegeven heeft of u ons deze persoonsgegevens bezorgt, o.m. door het invullen van het formulier op onze website, gebruik te maken van onze chatbot, wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail of telefonisch of wanneer u ons een beoordeling geeft.

Daarnaast verzamelen wij via cookies automatisch bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede werking en veiligheid van onze website. Dit wordt omschreven in onze cookieverklaring.

Voor alle andere verwerkingen via cookies zullen wij steeds uw toestemming vragen. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of het gebruik van bepaalde cookies weigert.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Doeleinden en de rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming

 Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden: 

  • Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden;
  • Prospectie en marketing m.b.t. nieuwe klanten/prospecten.
  • Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden;
  • Het opmaken van statistieken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

 De verwerkingen gerelateerd met het plaatsen van cookies wordt hieronder nader toegelicht.

Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen

Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

  • Het overgaan tot de levering en facturatie van de goederen/diensten aangeboden via onze website;
  • De technische administratie van onze website, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

Verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden: 

  • Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
  • De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
  • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;
  • Prospectie en marketing m.b.t. bestaande klanten.

Verwerking van persoonsgegevens verzameld door middel van cookies

De persoonsgegevens die via functionele cookies verzameld worden en die dus vereist zijn voor de goede werking van onze website, worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Niet-functionele cookies worden enkel geplaatst nadat wij hiervoor uw toestemming verkregen hebben.

Meer uitleg omtrent de wijze waarop cookies gebruikt worden op onze website en de specifieke cookies die (mogelijkerwijze) door onze website geplaatst worden, kan u lezen in onze cookieverklaring.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doeleinde dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Mededeling van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of in geval van de mededeling van deze persoonsgegevens aan onze externe technische dienstverleners en/of onderverwerkers voor de goede werking van onze website.

Smartsupp

Onze website maakt gebruik van Smartsupp, een plug-in op onze website die ons in staat stelt rechtstreeks met u te communiceren, m.n. via een chatbot. Alle persoonsgegevens en communicatie via deze chatbot worden verwerkt via de servers van Smartsupp.

Uw persoonsgegevens worden door Smartsupp beveiligd opgeslagen. Smartsupp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Smartsupp zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Smartsupp hier raadplegen.

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle e-mails die u ontvangt met betrekking tot onze website en de formulieren weergegeven op onze website worden verzonden via de servers van MailChimp. Onderaan iedere e-mail die op deze manier verzonden wordt, kan u een ‘unsubscribe’ link vinden. Als u hierop klikt, zal u deze e-mails niet langer ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die om inzichten te genereren omtrent het openen en lezen van deze e-mails en de linken naar onze website die hierin opgenomen zijn. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor andere doeleinden gebruiken.

U kan de privacyverklaring van MailChimp hier raadplegen.

Gmail

Wij maken voor ons gewoon e-mailverkeer gebruik van Gmail (Google). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Google heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Google hier raadplegen.

Microsoft Office

Wij maken voor ons e-mailverkeer en algemene documentverwerking gebruik van Microsoft Office. Microsoft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak of andere documenten en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Microsoft heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Microsoft hier raadplegen.

 

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan info@allehoutpellets.be te richten.

Zoals vermeld in onze cookieverklaring, kan u de toestemming, die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen, steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken.

De intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed op deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doeleinde van de verwerking te verwezenlijken.

Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar nadat u niet langer klant bij ons bent /u  uw account heeft verwijderd/onze contractuele relatie beëindigd werd/u zich uitgeschreven heeft van onze nieuwsbrief/…. Deze termijn geldt onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard.

 De bewaringstermijn van cookies kan u terugvinden in onze cookieverklaring.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

De wissing van uw persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

 

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens, die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of berust op uw toestemming.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. In voorkomend geval worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij voor de verwerkingen bedoeld onder (1) mits wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan info@allehoutpellets.be te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

 

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

 In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen. 

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

 Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen:

 

LDR Trading bv

Neerhovenstraat 31A, 3670 Oudsbergen

info@allehoutpellets.be

+32 89 85 35 66

 

Versie juni 2021